Indkomne forslag til generalforsamlingen 2022

Der er i år modtaget to forslag som tages op til drøftelse på årets generalforsamling:

Det første er fra Jørgen Marcussen, Højstrupvej 63, som skriver: Gennem mine mange år som medlem af grundejerforeningen Quinto har jeg ofte undret mig over en uensartet og inkonsekvent betaling af grundejerkontingent til Quinto. Derfor fremsætter jeg følgende forslag :

  1.  Betaling pr parcel.     -også koteletgrunde
  2.  Betaling pr husstand.   F.eks 2-familie huse og etageejendomme.
  3.  Betaling for Lilleskolen. 4 x kontingent.  pga mange brugere og øget trafik de sidste år (flere elever). Lilleskolen betaler pt. 2 x kontingent pga. den ligger på 2 matrikler (de har for nyligt reduceret fra 3 til 2 matrikler)

Det andet forslag er fra Mette Jespersen, Højstrupvej 95, som skriver følgende:                      Jeg vil gerne stille forslag om at foreningen etablerer nedkørsler fra fortorvet ved vejhjørner, så det er til at komme op og ned med barnevogn og kørestol. En lille skrå rampe i asfalt er tilstrækkeligt. Det er ærgerligt at de fine fortorve vi har fået etableret sammen med kantstensopretningen ikke er anvendelige i kørestol, da det ikke er til at komme op og ned når sidevejene skal krydses.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Indkomne forslag til generalforsamlingen 2022

Afslutning af renovering på Lilliendalsvej

Nu nærmer sig den endelige udførelse af projekt vejrenovering, med de bump der nu har været undervejs. En større redegørelse følger på dette års generalforsamling.

Det sidste der udstår er pt.

  1. Opfyldning af muldjord og såning af græs, som er planlagt til startende fredag d. 29/4.
  2. Asfalt på hjørner til endeligt niveau + eventuelle ramper ved overkørsler, udføres mandag d. 2. maj.
  3. Endelig overfladebelægning på vejen, udføres d. 16-17. maj. Køretøjer bedes IKKE parkeret på vejen i denne periode.

Er der yderligere kommentarer fra de berørte grundejerne på vejen, mht. vejrenoveringen, bedes de sendt til formanden hurtigst muligt så de kan tages hånd om eller inddrages i den endelige overlevering.

Mvh. Johannes  formanden@quinto.dk

Opdatering 2. maj: Asfalt på hjørner og ved overkørsler er forsinket et par dage pga. entreprenøren skal have udbedret et par fejl der er fundet i sidste øjeblik. 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Afslutning af renovering på Lilliendalsvej

Generalforsamling 2022

Der er i denne uge blevet uddelt indkaldelse til Generalforsamling 2022, til alle grundejere, herunder regnskab 2021 og budget for 2022.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00 i Energicenter Voldparken, Kobbervænget 65, 2700 Brønshøj (mødelokale 204)

Vi afholder generalforsamlingen dette sted i år da Pilegården desværre er under ombygning.

Det uddelte materiale kan også ses her (indkaldelse og regnskab 2021).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

Venlig Hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Fejning af Lilliendalsvej + dato for asfaltarbejde

Nu på mandag d. 28. februar bliver Lilliendalsvej fejet og det sidste materiel på vejen flyttes. Vejen vil være spærret i tidsrummet 10-12 om formiddagen og beboerne bedes ikke parkere på vejen mandag. Entreprenøren banker på de steder hvor der holder en bil i indkørslen for at sikre ingen skal ud i tidsrummet.

Jeg har bedt Entreprenøren om at fylde mere asfalt i hullerne hvor der er fare for at bl.a. cyklister kan vælte, fx. ved vejriste.

Dato for asfaltarbejde bliver d. 25/4. Der lægges asfalt op til færdig niveau på vejen + asfalt på alle seks hjørner mellem fortov og kantsten.

Færdig overfladebelægning på vejen bliver udført 16-17/5 hvis vejret tillader det. Da  vil hele vejen være spærret for køretøjer i en til to dage. Sedler vil blive omdelt op til udførelsen.

Mvh. Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fejning af Lilliendalsvej + dato for asfaltarbejde

Lilliendalsvej opdatering og generelt vedrørende kabelarbejde i området.

Nu er det et stykke tid siden der er kommet en opdatering herinde og det er hovedsageligt fordi der ikke har været noget konkret at melde ud.

Entreprenøren på Lilliendalsvej har nu gravet ud langs kantstenen i begge sider og er klar til at lukke renderne med asfalt. Det skulle gerne foregå mandag og tirsdag d. 14. og 15. februar. Det må forventes at man ikke kan parkere på vejen i dette tidsrum.  Vejret ser heldigvis ud til at holde tørt. De ti regnvandsbrønde har fået risten udskiftet. Der er dog et hul på et rør i brønden ved nr. 15, som skal udbedres i nær fremtid, så denne vil ikke blive lukket med asfalt nu. Jeg prøver at holde entreprenøren i gang men som de fleste har erfaret går det meget trægt. Dog håber jeg at alt arbejde bliver afslutte inden udgangen af februar, således det kun er overfladebelægningen på asfalten der er udestående. Har grundejerne klager eller kommentarer til udført arbejde, så send mig venligst en mail og jeg tager det med til slutgennemgang med mindre det haster. Jeg har noteret mig at der er klaget over underlaget på fortovsfliserne, dette vil blive undersøgt nærmere.

Radius har gravet fortovet op forskellige steder i vores område for at forstærke elnettet. Jeg har ikke kunnet få en brugbar tidsplan for hvornår der startes og afsluttes de forskellige steder, så vi må bare vente tålmodigt. De siger dog at fortovsfliserne vil blive omlagt af en brolægger senere på året og at de kun bliver lagt ned nødtørftigt i første omgang.

Venlig Hilsen Formanden

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lilliendalsvej opdatering og generelt vedrørende kabelarbejde i området.

Kabelarbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej er genoptaget

Radius har igen gravet fortovet op udvalgte steder på Havdrupvej og Edelsmindevej uden kommunen har kontaktet Quinto først!

Radius fortææller at arbejdet efter tidsplanen afsluttes tirsdag d. 18 januar og at reetableringen af fortov m.m. forventes afsluttet i slutningen af uge 3.

Jeg håber de holder planen og får reetableret de berørte steder på en tilfredsstillende måde. Berørte grundejere er velkomne til at kontakte mig når arbejdet er afsluttet hvis de har reklamationer over arbejder. Venlig Hilsen Formanden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kabelarbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej er genoptaget

Status på renoveringsprojekt Lilliendalsvej

Kære grundejere på Lilliendalsvej + øvrige grundejere

Her kommer lige en kort status op til jul.
 
Langt om længer er Lilliendalsvej ved at være ryddet og der bliver fyldt op med jord eller stabilt grus de steder hvor der er huller man kan risikere at falde i.
 
Projektet er, som I kan se, ikke så fremskredet som planlagt, så derfor udestår følgende til næste år:
1. Udskiftning af de ti vejriste
2. Optagning og gensætning af resterende kantsten på sydlige fortov mod hvalsøvej
3. Lægning af asfalt ved alle overkørsler mellem fortov og brosten, langs hele kantstenen og mellem kantsten og fortovsfliser på de seks hjørner.
4. Endelig udjævning af jord og såning af græs. (ilægning af lerholdigt grus hvor dette er bestilt)
5. Til påske: Udlægning af slidbane, såkaldt OB belægning
 
Entreprenøren holder fri mellem jul og nytår men fortsætter færdiggørelsen i januar, hvis vejret ellers tillader det. 
 
De brosten som ligger på hjørnet mod Havdrupvej er kommet i overskud, og er en grundejer interesseret i at få nogle af dem, kan de afhentes på stedet indtil de fjernes.
 
Med disse ord vil vi sige tak for samarbejdet omkring vejrenoveringen til de personer som har været berørt af projektet. Alle Quinto grundejere ønskes god jul og godt nytår.
 
Venlig Hilsen Bestyrelsen.
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Status på renoveringsprojekt Lilliendalsvej

Lilliendalsvej renovering, status pr. 6. december

Der har de seneste par uger været forskellige udfordringer for entreprenøren mht. arbejdskraft og dårligt vejr og derfor er arbejdet ikke så fremskreden som planlagt, hvilket er beklageligt.
Efter planen skulle det nordlige fortov være færdig i midten af november og det sydlige midt december.
Status er pt. at det nordlige fortov har fået udskiftet alle fliser og kantstenene er blevet sat i beton. Overkørsler er etableret men enkelte mangler stadig asfalt mellem fortovsfliser og brosten.
Der er ikke fyldt jord mellem fortov og kantsten.
Det sydlige fortov har fået udskiftet alle fliser og kantstenene er ved at blive sat på ny. Overkørslerne bliver renoverede efterhånden som kantstenene bliver sat.
Der ligger dynger af sand/ fliser og jord på henholdsvis kørebanen og ved hjørnerne, hvilket er en nødvendighed da der ikke findes anden opmagasineringsplads i området.
Der er afveget fra den oprindelige plan som blev sendt ved arbejdets begyndelse og det er relateret til nogle arbejdsgange som skulle optimeres, hvilket jeg har givet grønt lys til, men jeg har desværre ikke fået videregivet denne information herinde!
 
Efter at have været i dialog med entreprenøren i dag, forsikrer han os om at de vil arbejde målrettet på at få afsluttet det planlagte fortovsarbejde inden jul.
I indeværende uge bliver mellemrummet mellem fliser og kantsten på det nordlige fortov fyldt med jord så det er sikkert at færdes på fortovet. Der bliver dog genfyldt med jord igen til foråret.
Overkørslerne på nordsiden får lagt asfalt hvor der mangler.
Kantstenene bliver fortsat genetableret på det sydlige fortov og forventes færdigt i slutningen af næste uge, altså omkring d. 17 december.
Derefter færdiggøres de resterende overkørsler, der opfyldes med jord, eller grus hvor påkrævet, og vejen ryddes, så der ikke er materialer på kørebanen til jul.
I det nye år færdiggøres vejen, dvs. vejristene udskiftes og der lægges nyt asfalt når vejret tillader det, inklusiv på fortovshjørner hvor tung trafik har tendens til at ødelægge fortovet.
Fortovet eftergås derefter og der sås græs.
 
Jeg håber vi når det planlagte inden jul og skal gøre mit bedste på at følge op på arbejdet de kommende uger. Vejret kan dog spille et pus men jeg forsikrer at entreprenøren gør sit bedste for at nå i mål. 
Venlig Hilsen Formanden
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lilliendalsvej renovering, status pr. 6. december

Arbejdet skrider fremad som planlagt på Lilliendalsvej

Det nordøstlige fortov forventes færdig i slutningen af uge 45 uge, altså fredag d. 12. november. Så er vejriste udskiftet og der er fyldt jord mellem fortovsflise og kantsten hele vejen. Der tages dog forbehold for at vejret kan udsætte arbejdet et par dage som set tidligere.

Entreprenøren har lovet at de ikke begynder at optage kantsten på det sydlige fortov inden arbejdet er helt færdigt, men de er dog begyndt at tage fortovsfliserne op som de fleste har bemærket.

Generelt fornemmer jeg at der er et godt samarbejde mellem entreprenøren, Quinto og ikke mindst grundejerne på vejen. JJ Entreprise gør hvad de kan for at man kan anvende sin overkørsel så meget som muligt i perioden og udfører gerne ekstraarbejde for den enkelte grundejer i forbindelse med renoveringen. Ekstraarbejdet aftales på en indbyrdes kontrakt mellem JJ og grundejeren, men faktureres af Quinto efter endt vejrenovering. Hvis nogen er uenige i ovenstående eller har det mindste spørgsmål, så kontakt mig endelig på mail og jeg vender tilbage hurtigst muligt. Jeg kan også videreformidle kontakten på entreprenørens formand Mikkel hvis dette ønskes.

Venlig hilsen formanden

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Arbejdet skrider fremad som planlagt på Lilliendalsvej

Nu starter gravearbejdet for alvor!

Nu er kantstenen skåret fri i begge sider og jeg takker for folks forståelse og hjælp med at holde køretøjerne væk fra vejbanen i dag fredag.

Det videre forløb starter op i morgen lørdag, d. 16-10, hvor hele det nordøstlige fortov (lige husnumre) vil blive afspærret 1,3 meter ud på kørebanen. I den forbindelse vil vejen blive ensrettet mod østlig retning, altså mod Havdrupvej. 

Kantstenen graves op og fortovsfliser fjernes, men bare rolig, overkørslerne til de enkelte husstande vil forblive uberørte i første omgang, således at det kun er én dag de enkelte ikke kan anvende deres egen parkering pga. tørretid på betonen.

Der bliver givet direkte besked fra entreprenøren til de enkelte husstande dagen før overkørslen bliver gravet op. Er der ingen hjemme, bliver en seddel med informationen hængt på hoveddøren. 

De første dage arbejder kun et hold men derefter opjusteres til to hold af fire personer. Der arbejdes i 6 dages uger (mandag til lørdag) for at få fremdrift i projektet.

Entreprenøren skriver:

“Jeg håber på jeres forståelse igennem denne periode og håber på et godt samarbejde. Jeg vil gøre mit bedste for at folk får den bedste oplevelse ud af dette projekt. Venlig Hilsen Mikkel, JJ Entreprise og Anlæg A/S”

Jeg håber også på grundejernes forståelse og samarbejdsvillighed gennem denne proces.

På forhånd tak

Venlig Hilsen Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nu starter gravearbejdet for alvor!