VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Quintos vedtægter

Hent kopi af vedtægterne her …

§ 1: Foreningens navn og udstrækning beskrevet ved matrikelnumre 
§ 2: Foreningens formål 
§ 3: Kontingentfastsættelse og opkrævning
§ 4: Generelle regler
§ 5: Bestyrelsens sammensætning og valg
§ 6: Frekvensen af bestyrelsesmøder
§ 7: Regnskab og økonomi
§ 8: Højeste myndighed – Generalforsamling – Afholdelse
§ 9: Ændringer af vedtægt og kontingent

§ 1 – Navn og udstrækning

§ 1, stk. 1:
Foreningens navn er ” GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO”. Dens område er:

Havdrupvej fra matr. nr. 11ds og 518 til 276 og 11be
Hvalsøvej fra matr. nr. 2876 og 11f til 2960 og 11bv
Sonnerupvej fra matr. nr. 2878 og 3013 til 11d og 3000
Højstrupvej fra matr. nr. 11ba og 2983 til 2959 og 1873
Lindholmsvej fra matr. nr. 11az og 1136 til 81 og 11ab
Edelsmindevej
Lilliendalsvej
Tårnholmsvej

§ 1, stk. 2:
Ejerne af ovennævnte grunde er ifølge skøde og deklarationer forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen og følge grundejerforeningens vedtægt.

§ 2: Foreningens formål

§ 2, stk. 1:
Foreningens formål er på medlemmernes vegne at sørge for vedligeholdelse af veje og kloakker og for så vidt muligt lade foretage rydning af sne og varetage medlemmernes fælles interesser i nævnte henseende.

§ 2, stk. 2:
Grundejerne hæfter personligt og pro rata.

§ 3: Kontingent

§ 3, stk. 1:
Kontingentet for det kommende år fastsættes af den årlige generalforsamling

§ 3, stk. 2:
Årskontingentet opkræves med et varsel på minimum 30 dage og skal være betalt
inden udgangen af februar måned.

§ 3, stk. 3:
Betales kontingentet ikke rettidigt, vil opkrævning ske ved påkrav med tillæg af gebyr i henhold til lejelovens § 98, stk. 2. 2003- prisen er 119,00 kr.. Dette tal indeksreguleres hvert år.

§ 3, stk. 4:
I tilfælde af, at kontingentet må indkasseres ad rettens vej, betales alle omkostninger herved af medlemmet.

§ 3, stk. 5:
Bopælsforandring eller ejerskifte skal meddeles kassereren.

§ 4: Generelle regler

§ 4, stk. 1:
Det påhviler grundejeren ud for egen grund at renholde vej og fortov – også for sne.
Rendestenen skal holdes ren, så vandet har frit løb.
Ved indlægning af vand, gas eller lignende byggearbejder i øvrigt, skal grundejeren sørge for, at vej og fortov hurtigst muligt istandsættes.
Træer og buske må ikke vokse ud over fortovet, så det generer færdslen.
Ved gadebelysningen skal beplantningen beskæres således, at vej og fortov belyses.

§ 4, stk. 2:
Undladelse af at opfylde de i denne paragraf nævnte bestemmelser, vil bevirke, at foreningen, indenfor en af foreningen fastsat frist, vil overdrage sagen til retslig behandling, såfremt arbejdet efter bestyrelsens skøn ikke er udført tilfredsstillende.

§ 5: Bestyrelsen

§ 5, stk. 1:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, kasserer og 5 medlemmer (repræsentanter). De vælges på den ordinære generalforsamling. Ved kampvalg mellem mere end 2 kandidater til formandsposten kræves det, at formanden vælges ved almindeligt flertal blandt de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer i første valgrunde.

§ 5, stk. 2:
Bestyrelsen vælges for 2 år og er på valg som følger:
– Formand og 2 repræsentanter i de ulige år, kasserer og 3 repræsentanter i de lige år.

§ 5, stk. 3:
Der vælges 2 repræsentant-suppleanter og 2 revisorer, der alle er på valg skiftevis.

§ 5, stk. 4:
1 revisorsuppleant vælges for 2 år.

§ 5, stk. 5:
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær

§ 5, stk. 6:
Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indkaldes suppleanten straks.
Suppleanten indtræder i bestyrelsens arbejde indtil næste ordinære generalforsamling.
Ved formandens fratræden fungere næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 5, stk. 7:
Til at forpligte foreningen økonomisk kræves underskrift af formand og kasserer.

§ 5, stk. 8:
Formandens og kassererens repræsentationsudgifter fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6: Bestyrelsesmøder

§ 6, stk. 1:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt.

§ 6, stk. 2:
To af bestyrelsens medlemmer kan forlange bestyrelsesmøde afholdt

§ 6, stk. 3:
Udebliver et bestyrelsesmedlem uden at anmelde forfald fra to på hinanden følgende møder, indkaldes suppleanten.

§ 6, stk. 4:
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresse i sagens afgørelse.

§ 7: Regnskab og økonomi

§ 7, stk. 1:
Kassereren skal føre et overskueligt regnskab.

§ 7, stk. 2:
Det reviderede regnskab skal fremlægges på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen.

§ 7, stk. 3:
Regnskabet skal på forlangende til enhver tid være til eftersyn for bestyrelse og revisorer.

§ 7, stk. 4:
Den kontante kassebeholdning skal altid holdes på et absolut minimum.

§ 7, stk. 5:
Det reviderede underskrevne regnskab samt forslag til budget udsendes til grundejerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8: Generalforsamlingen

§ 8, stk. 1:
Den højeste myndighed i alle foreningens anliggender har generalforsamlingen; kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægtsbestemmelser.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. Her fremlægges regnskabet samt fastsættes budget for det kommende år.

§ 8, stk. 2:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

§ 8, stk. 3:
Ordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages skriftligt varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel og afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer begærer dette med opgivelse af dagsorden.

§ 8, stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller grundejerne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at forslaget kommer til behandling.

§ 8, stk. 5:
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

§ 8, stk. 6:
Der føres forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og sekretæren og fremlægges til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Protokollatet eller tilsvarende information på grundejerforeningens hjemmeside om det på generalforsamlingen passerede skal offentliggøres for grundejerne senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8, stk. 7:
Dagsorden for enhver generalforsamling skal tydeligt fremgå af indkaldelsen.

§ 8, stk. 8:
Møde- og taleret har såvel ejer som medejer, men hver parcel har kun én stemme ved afstemninger.

§ 8, stk. 9:
Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, dog kan et mødende medlem kun repræsentere et ikke-mødende medlem.

§ 9: Flertalsbestemmelse

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal.
Undtagen hvor det drejer sig om beslutninger om ændringer af vedtægt eller kontingent.
Af de fremmødte kan dette vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.
Ændring af § 2’s hæftelsesforhold kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem, grundejerne hæfter personligt.

Ovennævnte vedtægt erstatter tidligere vedtægt for Grundejerforeningen Quinto og træder i stedet for disse.

Brønshøj marts 2019.