Nyhedsopdatering maj 2023

Hermed en kort opdatering af hvad der sker i vores grundejerforening pt. Den sendes på email hvis vi har adressen

 Igangværende arbejde

To vejriste, på henholdsvis Lilliendalsvej og på hjørnet mellem Havdrupvej og Edelsmindevej, har forvoldt os udfordringer de seneste måneder. Det skyldes huller eller forskydninger af de gamle lerrør der ligger i 2-3 meters dybde. Arbejdet under jorden er nu afsluttet og asfalten bliver reetableret i kommende uge, nu hvor underlaget er komprimeret og tørt.

Foreningen har igangsat arbejdet på at få indhentet tilbud på gennemgang og udbedring af alle vejriste og tilhørende brønde/kloakledninger i foreningen, som forventes udført i efteråret. Der er enkelte riste som især kræver udskiftning inden næste vinter.

Udfordringer med høje hastigheder i vores område

Der kører til stadighed flere biler igennem kvarteret med høj hastighed og foreningen er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for mere fartdæmpning på vores veje. Det er især Edelsmindevej og Lilliendalsvej hvor der ikke er chikaner af nogen art, men også den sydlige del af Havdrupvej. Foreningen forsøger ligeledes at få tilskud til dette projekt. Er der specifikke steder som ikke er nævnt herover, hvor I føler der er for lidt fartdæmpning, så send mig gerne en mail.

Bekæmpelse af ukrudt i vejkanten

Især som tilflytter er det ikke givet at man kender sin pligt som grundejer. Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af veje og fortov, men fejning, snerydning og generel renholdelse af fortov og vej (ud til midten foran den enkelte matrikel) er en opgave der påhviler den enkelte grundejer.

Ukrudt der vokser mellem vej og kantsten ødelægger på sigt asfalten og forhindrer at regnvand effektivt ledes til afløb. Fjernelse af ukrudtet kan være genstridigt og det er ikke altid der lige er tid til det i en travl hverdag. Der er selvfølgelig mange som holder deres fortov til perfektion og dette er foreningen meget taknemmelig for.

Quinto søger en eller flere repræsentanter fra hver vej der kunne tænke sig at være behjælpelig med at fjerne ukrudt på netop deres vej.

Foreningen har en batteridrevet børste til formålet der kan hjælpe med det til tider besværlige arbejde. Har du tiden og lysten, så henvend dig gerne på min mail og vi kan aftale nærmere.

På vegne af bestyrelsen

Johannes Korsholm Andreasen

formanden@quinto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nyhedsopdatering maj 2023

Referat fra Generalforsamlingen 2023 er lagt på hjemmesiden

Så er referat fra Generalforsamlingen 2023 lagt op, og findes under fanen “referater” herover.

Derudover vil jeg informere om at underminering ved vejrist på Lilliendalsvej vil blive udbedret hurtigst muligt, samtidig med at rist på hjørnet mellem Edelsmindevej og Havdrupvej få lagt ekstra asfaltlag på.

Venlig Hilsen Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2023 er lagt på hjemmesiden

Generalforsamling 2023 + diverse.

Om tre uger er der Generalforsamling i Quinto som finder sted Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.00 i Pilegården, Mødelokale 11, 2700 Brønshøj

Indkaldelse og regnskab for 2022 findes her: http://quinto.dk/indkaldelse-gf-quinto-2023/

http://quinto.dk/quinto-aarsregnskab-2023-underskrevet/

Invitationer er delt rundt og samtidigt forsøgte bestyrelsen at indhente de emails vi manglede på grundejerene, således vi har mulighed for hurtigere og mere effektivt at kommunikere fremover.

Der er stadig et par udestående arbejder på Lilliendalsvej, samt vi er begyndt at få lavet asfaltramper på foreningens hjørner således barnevogne, gangbesværede og andre får lettet opstigningen fra vej til fortov. Det er desuden et forslag fra en grundejer på sidste års GF.

Ønskes mere info omkring hvad der rører sig i foreningen, så mød gerne op til GF d. 28. marts. Vi ses

Mvh. Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2023 + diverse.

Generalforsamling 2022 og status på Lilliendalsvej 2022.

Generalforsamlingen 2022 er veloverstået og referatet herfra kan findes under fanen “referater”

Lilliendalsvej er næsten i mål. Overfladebelægningen er lagt og fejet efterfølgende. Der vil dog være en del løse sten på vejen den kommende tid inden de er kørt fast og ligner de resterende veje i vores område. Der har været stillet spørgsmål vi denne kvalitet af belægning, men skal der vælges en glat asfalt vil det betyde større udgifter og sandsynligvis kontingentstigninger. Derfor har man fra Quintos side valgt at gå med den noget billigere og simple løsning.

Der er stadig lunker ved kantsten forskellige steder hvor der står vand. Asfaltfirmaet har indvilliget i at udbedre dette til september.

Hjørnet mellem Lilliendalsvej og Havdrupvej vil blive fikset snart, med nyt asfalt og oprettede fortovsfliser således der ikke er kanter man kan falde over.

Er der flere spørgsmål til vejrenoveringen, bedes I henvende jer til mig.

Venlig Hilsen formanden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022 og status på Lilliendalsvej 2022.

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2022

Der er i år modtaget to forslag som tages op til drøftelse på årets generalforsamling:

Det første er fra Jørgen Marcussen, Højstrupvej 63, som skriver: Gennem mine mange år som medlem af grundejerforeningen Quinto har jeg ofte undret mig over en uensartet og inkonsekvent betaling af grundejerkontingent til Quinto. Derfor fremsætter jeg følgende forslag :

  1.  Betaling pr parcel.     -også koteletgrunde
  2.  Betaling pr husstand.   F.eks 2-familie huse og etageejendomme.
  3.  Betaling for Lilleskolen. 4 x kontingent.  pga mange brugere og øget trafik de sidste år (flere elever). Lilleskolen betaler pt. 2 x kontingent pga. den ligger på 2 matrikler (de har for nyligt reduceret fra 3 til 2 matrikler)

Det andet forslag er fra Mette Jespersen, Højstrupvej 95, som skriver følgende:                      Jeg vil gerne stille forslag om at foreningen etablerer nedkørsler fra fortorvet ved vejhjørner, så det er til at komme op og ned med barnevogn og kørestol. En lille skrå rampe i asfalt er tilstrækkeligt. Det er ærgerligt at de fine fortorve vi har fået etableret sammen med kantstensopretningen ikke er anvendelige i kørestol, da det ikke er til at komme op og ned når sidevejene skal krydses.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Indkomne forslag til generalforsamlingen 2022

Afslutning af renovering på Lilliendalsvej

Nu nærmer sig den endelige udførelse af projekt vejrenovering, med de bump der nu har været undervejs. En større redegørelse følger på dette års generalforsamling.

Det sidste der udstår er pt.

  1. Opfyldning af muldjord og såning af græs, som er planlagt til startende fredag d. 29/4.
  2. Asfalt på hjørner til endeligt niveau + eventuelle ramper ved overkørsler, udføres mandag d. 2. maj.
  3. Endelig overfladebelægning på vejen, udføres d. 16-17. maj. Køretøjer bedes IKKE parkeret på vejen i denne periode.

Er der yderligere kommentarer fra de berørte grundejerne på vejen, mht. vejrenoveringen, bedes de sendt til formanden hurtigst muligt så de kan tages hånd om eller inddrages i den endelige overlevering.

Mvh. Johannes  formanden@quinto.dk

Opdatering 2. maj: Asfalt på hjørner og ved overkørsler er forsinket et par dage pga. entreprenøren skal have udbedret et par fejl der er fundet i sidste øjeblik. 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Afslutning af renovering på Lilliendalsvej

Generalforsamling 2022

Der er i denne uge blevet uddelt indkaldelse til Generalforsamling 2022, til alle grundejere, herunder regnskab 2021 og budget for 2022.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00 i Energicenter Voldparken, Kobbervænget 65, 2700 Brønshøj (mødelokale 204)

Vi afholder generalforsamlingen dette sted i år da Pilegården desværre er under ombygning.

Det uddelte materiale kan også ses her (indkaldelse og regnskab 2021).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

Venlig Hilsen Bestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022

Fejning af Lilliendalsvej + dato for asfaltarbejde

Nu på mandag d. 28. februar bliver Lilliendalsvej fejet og det sidste materiel på vejen flyttes. Vejen vil være spærret i tidsrummet 10-12 om formiddagen og beboerne bedes ikke parkere på vejen mandag. Entreprenøren banker på de steder hvor der holder en bil i indkørslen for at sikre ingen skal ud i tidsrummet.

Jeg har bedt Entreprenøren om at fylde mere asfalt i hullerne hvor der er fare for at bl.a. cyklister kan vælte, fx. ved vejriste.

Dato for asfaltarbejde bliver d. 25/4. Der lægges asfalt op til færdig niveau på vejen + asfalt på alle seks hjørner mellem fortov og kantsten.

Færdig overfladebelægning på vejen bliver udført 16-17/5 hvis vejret tillader det. Da  vil hele vejen være spærret for køretøjer i en til to dage. Sedler vil blive omdelt op til udførelsen.

Mvh. Formanden

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fejning af Lilliendalsvej + dato for asfaltarbejde

Lilliendalsvej opdatering og generelt vedrørende kabelarbejde i området.

Nu er det et stykke tid siden der er kommet en opdatering herinde og det er hovedsageligt fordi der ikke har været noget konkret at melde ud.

Entreprenøren på Lilliendalsvej har nu gravet ud langs kantstenen i begge sider og er klar til at lukke renderne med asfalt. Det skulle gerne foregå mandag og tirsdag d. 14. og 15. februar. Det må forventes at man ikke kan parkere på vejen i dette tidsrum.  Vejret ser heldigvis ud til at holde tørt. De ti regnvandsbrønde har fået risten udskiftet. Der er dog et hul på et rør i brønden ved nr. 15, som skal udbedres i nær fremtid, så denne vil ikke blive lukket med asfalt nu. Jeg prøver at holde entreprenøren i gang men som de fleste har erfaret går det meget trægt. Dog håber jeg at alt arbejde bliver afslutte inden udgangen af februar, således det kun er overfladebelægningen på asfalten der er udestående. Har grundejerne klager eller kommentarer til udført arbejde, så send mig venligst en mail og jeg tager det med til slutgennemgang med mindre det haster. Jeg har noteret mig at der er klaget over underlaget på fortovsfliserne, dette vil blive undersøgt nærmere.

Radius har gravet fortovet op forskellige steder i vores område for at forstærke elnettet. Jeg har ikke kunnet få en brugbar tidsplan for hvornår der startes og afsluttes de forskellige steder, så vi må bare vente tålmodigt. De siger dog at fortovsfliserne vil blive omlagt af en brolægger senere på året og at de kun bliver lagt ned nødtørftigt i første omgang.

Venlig Hilsen Formanden

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lilliendalsvej opdatering og generelt vedrørende kabelarbejde i området.

Kabelarbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej er genoptaget

Radius har igen gravet fortovet op udvalgte steder på Havdrupvej og Edelsmindevej uden kommunen har kontaktet Quinto først!

Radius fortææller at arbejdet efter tidsplanen afsluttes tirsdag d. 18 januar og at reetableringen af fortov m.m. forventes afsluttet i slutningen af uge 3.

Jeg håber de holder planen og får reetableret de berørte steder på en tilfredsstillende måde. Berørte grundejere er velkomne til at kontakte mig når arbejdet er afsluttet hvis de har reklamationer over arbejder. Venlig Hilsen Formanden.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kabelarbejde på Edelsmindevej og Havdrupvej er genoptaget