2016

Hent referatet i pdf …

Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
i Pilegården, Brønshøjvej 17, Brønshøj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Budgetforslag
6. Valg
7. Eventuelt

Referat:
Ad. 1 Conrad valgt til dirigent.

Ad. 2 Formandens beretning Indledning
Det er et af de store år for Quinto jeg i dag skal aflægge beretning for. Der er iværksat meget i årets løb, som altid giver en del forespørgsler og usikkerheder blandt grundejerne.

Jeg taler her om vores totalrenoveringer af vejstrækninger på Hvalsøvej, Tårholmsvej og en del af Havdrupvej.

Vi renoverer vores huse meget i vores område, og det kan nogle gange godt gå ud over fortove og veje. Bestyrelsen har også arbejdet med diverse entreprenører og myndigheder i forhold til efterveerne fra luft til jord projektet og den nye gadebelysning.

Jeg vil i beretningen komme lidt mere specifikt ind på nogle af problemstillingerne.

Totalrenoveringen af vejstrækninger
På seneste generalforsamling blev det besluttet, at Quinto skulle iværksætte totalrenoveirng af det sidste stykke af Hvalsøvej, hele Tårnholmsvej og et stykke af Havdrupvej. Det blev samtidigt besluttet, at Quinto skulle sig ja tak til det tilbud, som Quintos mangeårige brolægger, Ebbe Edgar, havde givet. Anvendelsen af Ebbe til brolæggerarbejde har jævnligt været drøftet på generalforsamlinger, herunder sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Denne sammenhæng har Quintos generalforsamling til nu fundet var tilstrækkelig til stede. Ebbes pris er væsentlig lavere i forhold til andre brolæggeres tilbud. Bestyrelsen er helt opmærksom på, at Ebbes udpræget brug af håndkraft kan have konsekvens for kvaliteten af arbejdet. Det har vi også måttet erfare ved det igangværende arbejde .

Den model Quinto anvender ved totalrenoveringer har gennem årene ofte været genstand for drøftelser på generalforsamlinger. For nogle år siden blev fremlagt forskellige modeller, hvor der bl.a. var forslag omkring, en eller to rækker fliser, brosten mellem de to rækker fliser. Græs, grus eller asfalt mellem kantsten og flise, opkørslers udseende. Det endte med den model vi bruger i dag, som i store træk er: kantsten oprettes til lovkravet og sættes i beton, fortov med en række fliser og kørebanefliser ved indkørsler, lerholdigt grus mellem kantsten og fliserække, indkørsler med to rækker brosten og asfalt mellem brosten og fliserække. Vejen oprettes til slut med slidlag og afsluttende OB belægning.

Det er klart, at denne model ikke er noget alle Quintos grundejere er enige i, bl.a. er nogle mest til asfalt og beton, andre mere til jord og græs, men den valgte model følger generalforsamlingsbeslutningen, som bestyrelsen er valgt til at følge.

Her en kronologisk gennemgang af hovedtrækkene i totalrenoveringsprojektet siden sidste generalforsam ling. Få dage efter sidste generalforsamling blev Ebbe Edgar underrettet om, at Quinto takkede ja til det fremendte tilbud. Kassereren valgte et af to betalingsmodeller og skrev i mail at arbejdet forudsættes færdiggjort forår/sommer 2015. Arbejdet gik i gang på Hvalsøvej, noget forsinket, den 7. april 2016 med forklaring om, at der skulle tages miljøprøver af jorden, som skulle køres bort. Arbejdet forløb i etaper med vekslende intensitet med en del løbende grundejerhenvendelser til bl.a. formanden. Da vi kom frem til august forespurgte jeg en af de ansatte om arbejdet forløb som det skulle.
Han oplyste, at Ebbe var blevet syg, og der havde været mange regnvejrsdage i sommeren, så de var bagud med arbejdet.

Der blev senere aftalt et møde til den 1. september, med deltagelse af Ebbe, asfalt entrepriseleder Tonny fra NCC. På dette møde oplyste Ebbe, at de ikke kunne blive færdige med opretning af kantsten, så der var den nødvendige tid til at oprette lunker i vejen og efterfølgende OB belægning. Opretter asfalten skal hærde i mindst tre uger før der kan lægges OB belægning og vejtemperaturen skal vær mindst 5 grader for at vejen bliver stærk, og det kunne ikke nås. Der blev foreslået en løsning med, at Ebbe i løbet af 10 dage skulle færdiggøre kantstensopretningen og herefter skulle NCC lægge opretter asfalt i lunkerne og specielt revnen langs kantstene. Overfladebelægningen blev foreslået udsat til april / maj 2016, når vejtemperaturen igen var på de nødvendige grader. Jeg gjorde gældende, at alle berørte grundejere skulle kunne køre ind i indkørsler uden at bilerne skraber på. Samtidig blev det forudsat, at det ikke måtte få økonomiske konsekvenser for Quinto, og at udgiften forblev inden for rammen af den kontrakt Quinto havde indgået med Edgar byg.

Efter drøftelse med kassereren blev vi enige om, at følge den skitserede løsning, der sås ikke anden udvej. Kassereren aftalte konkret med Ebbe hvor meget Quinto skulle betale nu i forhold til det fulde kontaktlige beløb. Det blev en aftale, hvor der er indeholdt et beløb, så der ikke er betalt for noget arbejde, som ikke er udført.

Det blev endvidere aftalt, at arbejdet skulle gennemgås før betaling skulle gennemføres. Ebbe og formanden gennemgik de konkret veje med påtale af mangler. Bl.a. er det aftalt, at der skal yderlige re opretning af lunker før OB belægningen lægges til foråret. Den 17. november 2015 blev der lagt en bestyrelsesinformation om status på hjemmesiden www.quinto.dk.

Status i dag er, at de aftalte strækninger har fået oprettet kantsten, der oprettet/udskiftet fliser, lagt lerholdigt grus, oprettet grundejeres indkørsler til nye flisekant, lagt opretter asfalt. I hovedtræk står tilbage at få yderligere oprettet lunker og lagt OB belægning.

Dette forløb giver altid anledning til en lang række spørgsmål, meninger mv. fra grundejere, her nævnes nogle:

 • Hvorfor bliver alle fliser ikke udskiftet? En del af kontrakten.
 • Kan jeg ikke bare få brolæggeren til at etablere en indkørsel? Jo, men med egenbetaling for merudgiften, ligesom det skal afklares med kommunen.
 • Kan jeg ikke få hele indkørslen lagt om når I (Ouinto) hæver fliser? Ca. 2 meters opretning er aftalen.
 • Jeg kan ikke køre ind med min bil, indkørsel er lagt forkert.
 • Der er forkert hældning på fliserækken.
 • Kantsten har forkert højde. Lovbestemt.
 • Må jeg selv købe ekstra brosten til matriklen og nye fliser? Ja, blot ikke ekstra udgift for Quinto.
 • Kan jeg få etableret dobbelt indkørsel? Ja, mod egen betaling for merudgiften?
 • Det er ikke brolægger korrekt lægning af fliser der udføres.
 • Der er mange af de nye fliser som er knækket. Udskiftes.
 • Etablering af egen opkørsel, så vandet ikke kan løbe til regnfaldsbrønden.

Der bliver arbejdet hårdt under den slags arbejder, hvor mange har meninger og holdninger, som ikke altid er de samme. En gang imellem kunne det ønskes der var lidt mere solidarisk fokus på helhedsindtrykket af at få oprettet en længere sammenhængende vejstrækning, fremfor den enkeltes fokus på egen matrikel, selvom egen matrikel jo er der hvor man bor.

Tour de Quinto – 2015
Som traditionen byder sig gik bestyrelsen hele grundejerforeningens område igennem for at se om der var nogle uopsættelige opgaver der skulle udbedres. Der blev fundet nogle få arbejder, som efterfølgende blev givet til Edgar byg. Bl.a. nedsunken regnfaldsbrønd, ekstra lerholdigt grus, slaghul i vejen og nogle fliser, som skulle oprettes.

Renholdelse af vejbump/vejindsnævringer – Cirkelhaven
På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål til prisen for de fire gennemgange af vores bede ved vejbump- og indsnævringer . Dette har kassereren arbejdet med og fået en justeret pris på arbejdet. Et område vi i bestyrelsen fortsat vil holde øje med – specielt fra kasserens side.

Oprensning af regnfaldsbrønde – L. M. Jensen
En årlig opgave, som løses af entreprenør LM Jensen. Umiddelbart er der ikke nogen plan om at ændre dette.

Luft til jord projektet – gennemgang efter 1 år
Efter luft til jord projektet deltog jeg som formand i en gennemgang af hele vores område i sommeren 2015. Der blev udfærdiget en lang liste over nogle udbedringer som skulle foretages inden vinter. Jeg har efterfølgende set, at det ikke er udbedret og har i den forbindelse rettet henvendelse til kommunen, som har lovet at vende tilbage, men på trods af to rykkere har jeg til 29. marts 2016 endnu ikke hørt noget. Bl.a. er der en lang række fliser på Sonnerupvej, som der er knækket hjørner af mv. Det kan ses, at der sat gule streger på, men intet er udbedret. Der følges løbende op på denne sag.

Ny vejbelysning
Vi har fået ny vejbelysning. Der var jeg også som formand med rundt i Quintos område ved afleveringsforretningen. Også her blev der udarbejdet en lang liste over nogle forbedringer der skulle foretages . Heller ikke disse forbedringer ses udført alle steder. Bl.a. var der nogle steder, hvor der er boret under vejen og lagt sort asfalt. Her blev det aftalt, at der skulle OB belægning på, så overfladen får samme udseende som vejen. Også denne sag følges.

Tak – Renoveringer, Luft til jord og ny gadebelysning
Generelt, så er vi i Quintos område gode til at “give plads” når der skal foretages renoveringer. Det vil jeg gerne takke jer for, og samtidig opfordre jer til at blive ved med denne fine stil, specielt når vi til april/maj skal have lagt overfladebelægning på de renoverede veje. Det gælder særligt i den periode, hvor entreprenøren anmoder om ikke at parkere på de vejstrækninger, hvor de skal til at lægge asfalt /OB belægning.

Fremtiden
Nu skal vi have færdiggjort det arbejde vi er i gang med. Herefter er planen, at der spares op igen til ca. en mio. kr., så der igen kan iværksættes et større totalrenoverings projekt af mest trængende vejstrækninger. Det er planen, med mindre generalforsamlingen finder at vi skal gøre det på en anden måde. Der er fortsat stor behov for renoveringer, da Quinto løbende får påbud om at udbedre forskellige nedslidninger.

Afslutning
Tak for samarbejdet med bestyrelsen i et meget travlt år.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling under ledelse af dirigenten.

Forskellige spørgsmål blev stillet til formanden som også fik lidt ros Formandens beretning blev godkendt

Ad.3. Jesper fremlagde regnskabet for året 2015.
Regnskabet blev vedtaget.

Ad .4. Forslag vedr. Kontingentstørrelse blev diskuteret.
Forslag 1 Årligt kontingent 1500 kr ikke vedtaget Forslag 2 Årligt kontingent 1800 kr ikke vedtaget

Kontingentet er altså stadig 2500 kr årligt

Ad.5. Jesper gennemgik budget for 2016.
Budgettet for 2016 vedtaget

Ad.6. Jesper genvalgt til kasserer

Conrad, Jørgen og Søren genvalgt til bestyrelsen Jan genvalgt som revisor
Nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev Margrethe Martinsen Ad.7 Evt.
Ref Jørgen