2015

Hent referatet i pdf …

Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto
onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00
i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Budgetforslag
6. Valg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsesmedlem Conrad Nellemann valgt enstemmigt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning Indledning
Velkommen til generalforsamlingen 2015, som er året, hvor vi igen iværksætter et større totalrenoveringsprojekt af nogle vejstrækninger. Det har også været et år, hvor der har været draget nogle erfaringer med forskellige myndigheder. Vi renoverer meget i vores

område, og det kan nogle gange godt gå ud over fortove og veje. De fleste grundejere er meget gode til at få genoprettet skader, og jeg vil godt opfordre til, at alle følger det gode eksempel med at genoprette skader efter endt renovering af sin matrikel.

Fra sidste års generalforsamling
Kontingentet blev hævet i 2014, så med indkaldelsen var der denne gang girokort med på
2.500 kr. Det er vigtigt, at Quinto hele tiden følger med pristallet, ellers bliver vores mulighed for at holde et pænt byområde indskrænket.

Der blev ved sidste generalforsamling forespurgt til, om ca. 1 mio. er nok til at iværksætte totalrenovering af en vejstrækning. Det har vi drøftet i bestyrelsen, og fundet at 1 mio. er et passende beløb til at iværksætte et totalrenoveringsprojekt, ligesom det er et overskueligt projekt at følge op på.

På generalforsamlingen kom det også frem, at der planlægges med en ”supercykelsti” på Sonnerupvej. Det er nu undersøgt, og har i en eller anden grad været på tegnebrættet, men nu ikke længere aktuelt.

Årets brolæggerarbejde Tour de Quinto – 2014
Bestyrelsen gik gennem grundejerforeningens område medio juni. Det resulterede i brolæggerarbejde med udskiftning af et større antal fliser, genopsætning af pullert, reparation af nogle asfalthuller, reflekser på pullerter. Bestyrelsen så samtidig på, hvilken vejstrækninger der skulle være næste sted totalrenovering skulle iværksættes. Det blev besluttet at indhente tilbud på det sidste stykke af Hvalsøvej, Tårnholmsvej og Havdrupvej fra Lindholmsvej til Edelsmindevej. Disse strækninger er i dag fremlagt som forslag til generalforsamlingsbeslutning.

Ved tilbudsgivningen blev brolæggeren også gjort opmærksom på et par reklamationer, grus på Hvalsøvej mellem fortovsfliser og kantsten, samt hul ved udskiftet regnfaldsbrønd. Noget som senere blev udbedret uden beregning.

Renholdelse af vejbump/vejindsnævringer – Cirkelhaven
Denne opgave har gennem en årrække været udført af Cirkelhaven, som Quinto har været tilfreds med. Der er indgået kontrakt for det kommende år. Bestyrelsen vil være opmærksom på prisniveauet for dette arbejde.

Oprensning af regnfaldsbrønde – L. M. Jensen
Vi bruger entreprenør LM Jensen, som gennem mange år har løst denne opgave. Umiddelbart er der ikke nogen plan om at ændre dette.

Luft til jord projektet – gennemgang efter 1 år
Den 11. september 2014 havde jeg taget en fridag, og var på rundtur med repræsentanter fra Dong, kommunen, entreprenøren og Brolæggerlauget. Det var et års gennemgang efter Luft til Jord projektet. Der var nogle små udbedringer, som efterfølgende er blevet klaret. Alle de steder, hvor der under arbejdet var gravet hul i vejen blev noteret ned, da der manglede OB-belægning. Alle var enige om, at det skulle på, så vejene har en næsten ens overflade, og den æstetik der ligger i dette. Entreprenøren oplyste, at det vil blive udbedret senest november 2014.

Det erfarede jeg ikke var sket. Jeg skrev til eftersynsspecialisten ved Dong, som efter aftale var rette indgangsvej, og forespurgte til hvorfor det ikke var udbedret. Jeg fik svar tilbage om, at entreprenøren har brugt pulver asfalt, som er et stærkere produkt.

Jeg forespurgte til, hvad årsagen var til, at alle fagpersoner den 11. september var enige om, at der skulle OB-belægning på, og at det nu ikke er gældende længere. Der blev svaret, at det afhænger af hvor mange huller der er i forvejen. Samtidig blev oplyst, at de havde været ude og besigtige vores område, og at entreprenøren havde forsøgt og lykkedes med at ramme samme farve.

Jeg gjorde gældende, at Hvalsøvej, som var totalrenoveret, heller ikke havde fået udlagt OB-belægning.

Slutteligt blev Quinto henvist til, at anmode om ekstra besigtigelse til efteråret 2015, hvor der kunne tages stilling til vores ankepunkter.

Renoveringer – reetabler
Der er gang i renoveringer i vores område. Mange foretager noget der ligner totalrenoveringer, som ofte betyder, at der kører temmelig store lastbiler rundt i vores område. Det er ikke altid de vælger en rute, hvor de kan undgå at køre på kantsten og fortovsfliser. Det betyder, at mange fliser bliver knækket / knust. Der opfordres til, at grundejere fortsætter med at gøre opmærksom på, når nogen ødelægger vores fliser / kantsten mv. Gerne dokumenteret med fotos, da det har vist sig, at fotos er det argument der skal til, for at ødelæggelser i den sidste ende bliver udbedret. Det skal samtidig slås fast, at langt de fleste der renoverer, slutter af med at reetablere fortove og kantsten, tak for det.

Fremtiden
I 2015 skal vi i gang med at renovere et længere stræk, som vi vil holde høje med forløbet af? Det ser samtidig ud til, at vi nu får ny gadebelysning. Der vil vi holde øje med, at de eventuelle ødelæggelser entreprenørmaskinerne forårsager, bliver udbedret.

Afslutning
Tak for samarbejdet med bestyrelsen. Specielt tak til Helena Risager og Søren Eskildsen for deres indsats, dels som bestyrelsesmedlem, dels som suppleant, da de har valgt at stoppe med deres hverv.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling under ledelse af dirigenten.

3. Regnskabsaflæggelses
Ingen kommentarer.

4. Indkomne forslag
1 forslag modtaget: Forslag fra bestyrelsen:

En enig bestyrelse foreslår, at der iværksættes totalrenovering af den sidste strækning på Hvalsøvej, hele Tårnholmsvej og strækningen på Havdrupvej fra Lindholmsvej til Edelsmindevej. Renoveringen foretages efter samme model som på Hvalsøvej. Udgift i alt
1.250.000 kr. inkl. moms. For en god ordens skyld skal det nævnes, at Quinto har opsparet beløbet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Budgetforslag
Budget blev godkendt

6. Valg
Formand Henrik Møller Jakobsen, villig til genvalg: Valgt enstemmigt. Bestyrelsesmedlem Kim Paulsen, villig til genvalg: Valgt enstemmigt.

Bestyrelsesmedlem Helena Risager, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemssuppleant Søren Eskildsen ønsker ikke genvalg. Revisor Kim Hviid-Nielsen villig til genvalg: Valgt enstemmigt.
Revisorsuppleant Kåre Press-Kristensen, villig til genvalg Valgt enstemmigt.

Bestyrelsesmedlemssuppleant, Peter Langhede, valgt enstemmigt til nyt bestyrelsesmedlem.

Erling Andersens valgt enstemmigt til ny bestyrelsesmedlemssuppleant.

Der var ikke andre, som ønskede at stille op til den suppleant post, som Søren Eskildsen ikke genopstiller til. Det betyder der er en vakant plads som bestyrelsessuppleant.

7. Eventuelt
Der er en sag hvor grundskylden på Sonnerupvej er højere på siden mod Frederikssundsvej sammenlignet med den modsatte side.

Det kan give bøde for at holde på kantstenen og parkering af campingvogn og trailer på vejen.

Grundejerforeningen vil umiddelbart ikke gå ind i sager omkring ny belysning. Det påhviler den enkelte grundejer.

For referat
Søren B. Sørensen

Fm / Henrik Møller Jakobsen Jørgen Marcussen Kim Paulsen

Conrad Nellemann Jesper Adrian