2014

Hent referat i pdf …

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto
onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00
i Pilegården, lokale 6, Brønshøjvej 17, Brønshøj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Budgetforslag
6. Valg
7. Eventuelt

Indledning v/formanden

Et travlt år er gået, jord til luft projektet er afsluttet. Velkommen til Grundejerforeningen Quintos ordinære generalforsamling 2014.

Vi sparer fortsat op til næste totalrenovering af et vejstykke. Hvor det bliver, er ikke endelig afgjort, men et er sikkert, der er mange steder, hvor der trænges til at blive renoveret.

Blandt andet derfor har bestyrelsen valgt at stille forslag om stigning i kontingentet, så det fra 2015 bliver 2.500 årligt.

Ad. 1 Valg af dirigent
Søren Eskildsen blev valgt som dirigent

Ad. 2 Formandens beretning

Fra sidste års generalforsamling
Der blev forespurgt til højrentekonto. Der er oprettet en højrentekonto i VestjyskBank, som kassereren kan uddybe, hvis der er behov for det.

Super cykelsti på Sonnerupvej blev der forespurgt til. Det er undersøgt hos Københavns Kommune, som har oplyst, at er ikke er planer om dette.

Årets brolæggerarbejde

Tour de Quinto – 2013
Årets Tour de Quinto blev udsat til september, hvor arbejdet med luft til jord var afsluttet. Ved gennemgangen var vi meget opmærksomme på eventuelle skader, som DONG´s projekt kunne være årsag til. Det endte med, at vi anmodede vores brolægger om at udskifte ca. 85 fliser, oprette en pullert, refleks på pullert og reparere nogle små asfalthuller.

Renholdelse af vejbump/vejindsnævringer – Cirkelhaven
En opgave der fortsat løses af Cirkelhaven, og som opleves at være tilfredsstillende for alle.

Oprensning af regnfaldsbrønde – L. M. Jensen
Vi bruger entreprenør LM Jensen, som gennem mange år har løst denne opgave.

Luft til jord projektet
Opgaven skulle være begyndt i efteråret 2012 og så inden påske, men det holdt ikke helt stik, men projektet blev gennemført hen over sommeren. Den 22. august 2013 var der møde i området, hvor DONG som bygherre havde ”delaflevering”. Til dette møde/gennemgang blev jeg som formand indbudt. Gennemgangen blev foretaget af en gruppe bestående af repræsentanter for Dong, Københavns Kommune, Kemp & Lauritzen, Brolæggerlauget og mig som formand. Det var en meget minutiøs gennemgang. Alt blev ført til referat, knækkede flisehjørner, mangel på vækstmuld, lunker, reetablering af topfyld, manglende genetablering af fliser i indkørsel og udlægning af lergrus i forkant.
Som lægmand oplevede jeg det som en meget grundig gennemgang.

Jeg havde samlet nogle problemstillinger, som jeg af grundejere havde fået oplyst telefonisk og per mail. Jeg fremførte dem og de blev medtaget i behandlingen af afleveringsforretningen. Under arbejdet var bl.a. afbrudt internet et par steder, som var genetableret, nogle fliser var knækket, kloakdæksel blevet løs, lunke ved indkørsler, graffiti på el skabe.

Meget af det der blev ført til referat blev nærmere undersøgt, herunder med fotodokumentation. Jeg er vidende om, at der et sted har været klaget over det udførte arbejde. Klagen har været behandlet, bl.a. med fotodokumentation. Københavns Kommune har afgjort klagen og grundejerne har ikke fået medhold.

Arbejdets forløb kan altid drøftes. Generelt synes jeg der har været et godt samarbejde med DONG, som var serviceminded. Den 7. juni fik vi et forvarsel om påbud vedrørende asfalthul på kørebanen ud for Hvalsøvej 44, ligesom to træ pullerter var knækket. Det var noget som DONG udbedrede uden beregning – tak for det.

Den 10. oktober var der sidste aflevering, som alene var området ved hjørnet af Lindholmsvej/Havdrupvej. Jeg benyttede lejligheden til at nævne reklamationerne anført her nedenfor.

Vi afventede til ultimo oktober, hvorefter jeg skrev til DONG, da reklamationerne fortsat ikke var udbedret. Det var bl.a. et løst kloakdæksel, graffiti på el skabe, forkert anlagt græs. Den 18. november var alle reklamationerne udført.

Det arbejde som DONG har fuldført bliver gennemgået igen efter et år, som vil sige efter sommerferien 2014. På den kommende Tour de Quinto vil vi holde øje med om noget ikke er som det burde være, bl.a. kan der allerede nu ses strækninger, hvor jorden er sunket. Den sidste gennemgang er efter 5 år.

Hvad fik vi ud af det? El ledningerne er nu lagt i jorden, og vi har fået el skabe ud for ca. hver otte grundejer. Der er fortsat luftledninger, som er til gadebelysningen. Jeg har forespurgt til, hvorfor gadebelysningen ikke blev lagt i jorden samtidig. Det er Københavns Kommune der har den udgift, og der var ikke penge til det.

Økonomi
Det er kassererens område, men jeg vil blot nævne at brolægger arbejder mv. løbende bliver dyrere, og der er behov for mere økonomi, hvilket har medført forslaget om kontingentstigning.

Snerydning
Det har været vinter i år, og der er foretaget rydning af grundejere, vel egentlig tilfredsstillende.

Fremtiden
Vi vil holde øje med om DONGs arbejde giver anledning til reklamationer. Vi vil på årets Tour de Quinto se på hvilke vejstrækninger der næste gang skal totalrenoveres. Senest har jeg i avisen set, at Københavns Kommune har afsat 266 mio. kr. til at renovere gadebelysningen i København, herunder til mere miljøvenligt lys. Det ser vi meget frem til, selv om der umiddelbart ikke stod noget om at ledningerne lægges i jorden.

Afslutning
Tak for samarbejdet med bestyrelsen og en særlig tak til vores mange årige sekretær, Knud Jensen, som har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen generalforsamlingens behandling under ledelse af dirigenten.

Ad. 3 Regnskabsaflæggelse
Kasseren gennemgik regnskabet, og der var et enkelt spørgsmål i forhold til, hvilke udgifter der hører under ”anlægsgartner”. Kasseren svarede, at det er til vedligeholdes af vejbump. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4 Indkomne forslag
Der blev stemt om bestyrelsens forslag vedrørende kontingentforhøjelse med 300 kr. for 2015. 18 stemte for og 2 imod, så forslaget blev vedtaget.

Ad. 5 Budgetforslag
Kassereren fremlagde budgettet for 2015. Dette blev godkendt.

Ad. 6 Valg
Kasserer Jesper Adrian blev genvalgt for to år.

Der var kampvalg mellem Søren Sørensen og Peter Langhede som Bestyrelsesmedlem. Søren Sørensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Bestyrelsesmedlemmerne Conrad Nellemann og Jørgen Marcussen blev genvalgt for to år.

Peter Langhede blev nyvalgt som Bestyrelsessuppleant for to år. Revisor Jan Nielsen blev genvalgt for to år.

Ad. 7 Eventuelt
Der var en opfordring til bestyrelsen om at kigge på regnvandsbrønden ud for Højstrupvej nr. 79, da den er 10 cm. under niveau.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for kyndig ledelse og ønskede tillykke med valgene og så frem til samarbejdet i det kommende år.

Referent Kim Paulsen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Møller Jakobsen Jesper Adrian Conrad Nellemann
Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem

Jørgen Marcussen Helene Risager Søren B. Sørensen
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem