2013

Hent referat i pdf …

Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto
onsdag den 20. marts 2013
i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Budgetforslag
6. Valg
7. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent.
Conrad Nellemann blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Formandens beretning.

19. april 2013

Det har været et år, som på de fleste områder ligner et standard år for Quinto, blot har Dongs varsling om luft til jord projektet taget noget energi.

Vi er gået i gang med at sparre op til næste større totalrenovering af et stykke vej, og der er mange steder som trænger til renovering, specielt med nedkørte kantsten. Dette blev bekræftet ved et vejsyn med Dong, entreprenøren og Københavns Kommune. Flere steder nævnte kommunens repræsentant, at der var vejstykker med nedkørte kantsten, hvor

Quinto lænede sig op af et påbud om totalrenovering. En totalrenovering blev oplyst til en udgift på mellem 60 og 70.000 kr. per grundejer.

Bestyrelsen har dog valgt ikke at stille forslag om stigning i kontingentet i 2013, men vil vente til 2014. Under vejsynet med Dong blev der oplyst, at en almindelig grundejerforenings drift vil fordre et kontingent på omkring 3.000 kr. for at et område kan holdes i rimelig vedligeholdt, så påbud undgås.

Afslag på etablering af bump på Sonnerupvej.
På sidste års generalforsamling blev der vedtaget et forslag om, at der skulle ansøges om at få etableret et bump på Sonnerupvej ud for nr. 30/33. Inden kommunen kunne behandle en sådan ansøgning, skulle de tilstødende grundejere høres om de ønskede etableret et bump. Der var en grundejer, som ikke ønskede at der blev etableret bump. Ansøgningen blev herefter fremsendt til kommunen. Kommunen gav afslag på ansøgningen. Begrundelsen var i hovedtræk, at området i forvejen er etableret og skiltet som fartdæmpet område til 30 km/t., og der er et dæksel i vejen for at etablere bumpet. De berørte grundejere er efterfølgende orienteret om afgørelsen ved brev og kopi af kommunens svar.

Reklamationer på Hvalsøvej
Quinto har reklameret over vejarbejdet på Hvalsøvej, hvor der to steder sås lunker langs kantstenen. Det er efterfølgende lagt om. Samtidig var der rist til regnfaldsbrønd, som ikke var udskiftet. Det er efterfølgende blevet gjort. Der ses nogle riste, som er dybe, hvilket der vil blive vurderet næste gang vi har Tour de Quinto.

Tour de Quinto – 2012
Ved gennemgangen af Quintos område forår 2012 blev de helt nødvendige renoveringer iværksat. Bl.a. blev det til opretning af nogle fliser og udskiftning af ca. 20 fliser. Tern ved bump blev opmalet, hvilket der allerede er behov for at få gjort igen, ligesom nogle asfalt huller blev repareret. På vores tur igennem området sås flere steder hække og anden beplantning vokse ud over fortovet. Et enkelt sted kontaktede vi grundejeren og bad om at hækken blev klippet lidt ind, så den ikke dækkede så meget af fortovet. Det er allerede sket og tak for det. Der kunne være andre som også burde se på beplantning over fortovet.

Renholdelse af vejbump/vejindsnævringer – Cirkelhaven
Vi får fortsat vores bede og beplantning vedligeholdt at Cirkelhaven. En ordning vi har haft i nogle år, og som vi er tilfredse med.

Oprensning af regnfaldsbrønde – L. M. Jensen
Vi har fortsat aftale med LM Jensen, som oprenser vores regnfaldsbrønde.

Luft til jord projektet
I brev fra DONG Energy, dateret 11. oktober 2012, blev grundejerne orienteret om, at der snart iværksættes ”Luft til Jord” projekt i vores område. Jeg var med en hel delegation rundt i vores område, hvor der bl.a. blev udpeget hvor El-skabe skulle placeres. Der skal opsættes et El-skab for ca. hver 8. grundejer. El-skabenes placering er ikke noget vi som grundejerforening umiddelbart har indflydelse på, men alene et anliggende mellem DONG Energy og kommunen. Efter gennemgangen af det kommende arbejde med Luft til Jord, som skulle være færdig inden jul 2012, blev der den 25. november 2012 omdelt et nyhedsbrev omkring arbejdet. Nyhedsbrevet indsat her:

”DONG har meddelt, at ”Luft til Jord” projektet i Quintos område snarest bliver iværksat. Luft til Jord projektet betyder i hovedtræk, at El-ledningerne i lysmasterne graves ned i jorden. Der vil samtidig blive nedgravet fiberkabler efter bestilling af TDC. Arbejdet udføres af den entreprenør, som Dong Energy har valgt. Københavns Kommune har ansvaret for gadebelysningen.

Arbejdet betyder bl.a.:
Der bliver som hovedregel opgravet i den side hvor lysmasterne i dag er placeret.
Efter konkret vurdering afgøres, om der graves mellem kantsten og fliser, under fliserne eller mellem fliser og grundejers bolig. Der graves hvor der er plads af hensyn til øvrige kabler.

Nogle steder vil der blive ”skudt” kabler under vejen.
Der bliver opstillet El-skab for ca. hver 8 grundejer og nogle steder samtidig opsat fibernetskab. Nogle af de eksisterende El-skabe vil blive genanvendt og andre ikke.

Hvis Quinto køber fliser og bortkører jord og knækkede fliser, så vil DONG lægge fliserne hvor der graves under fliserækken. Arbejdet forventes afsluttet i Quintos område inden jul 2012.

Gadebelysning – Københavns Kommunes ansvar og beslutning
Nogle master vil muligvis blive udskiftet, hvis de skønnes for rådne mv.
Der vil forblive 2 luftledninger mellem lysmasterne til at sikre gadebelysningen. På sigt vil der komme nye armaturer med mere energisparende pærer.

Fibernet
TDC har anmodet om at få nedgravet fibernet i vores område. Hvad det betyder med hensyn til fremtidige muligheder afhænger af TDC og har ikke direkte noget med ”Luft til Jord” projektet at gøre.

På bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Quinto, onsdag den 21. november 2012, besluttede bestyrelsen, at vi indkøber fliser og borttransporterer jord og knækkede fliser, så DONG kan udskifte knækkede fliser. Denne beslutning følger også det generalforsamlingen har tilsluttet sig tidligere. Arealerne på begge sider af fortovsfliserne er meget forskellige i Quintos område, grus, jord, græs, lergrus mv. Efter drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet, at de steder hvor DONG graver, vil der mellem kantsten og fliser blive lagt lergrus. Graves der mellem fliser og grundejers bolig, vil der blive lagt muld.”

Det danske vejr med frost slog til før Dong Energy gik i gang, og det blev ikke inden julen 2012. Nu forventes arbejdet at blive iværksat i foråret 2013, hvilket vi må afvente. Jeg har senest i mail fra Dong Energys projektleder fået oplyst, at arbejdet går i gang efter påske hvis vejret er til det.

Knækket fliser anmeldt
En betonkanon har knækket nogle fliser på et hjørne ved Højstrupvej. På trods af to vidner, var vognmanden ikke enig i det hændte. Sagen anmeldt og henvist til civilt søgsmål. I bestyrelsen besluttede vi, at det ikke var umagen- og den økonomiske risiko værd, at forsøge med en civilretslig sag for tre knækkede fliser. Jeg vil dog fortsat opfordre alle grundejere til at orientere formanden, hvis man ser biler køre op på fortovet, så

fliserne knækker. Skriv bilens registreringsnummer ned og tidspunktet. Så er der en mulighed for at få erstatning for de knækkede fliser.

Økonomi
Vi er økonomisk i gang med at skabe det nødvendige fundament til at iværksætte et større samlet stykke arbejde, som det vi gik udført på Hvalsøvej.

Snerydning
Det har været vinter med sne og frost. Der har været behov for at skovle sne. I Quintos område har vi tidligere besluttet ikke at betale for en fælles ordning for snerydning og deraf er det den enkelte grundejers ansvar. Senest har vi fjernet de 10.000 kr. der årligt var afsat til evt. snerydning, hvis kommunen gav påbud.

Fremtiden
Det kommende år vil ganske givet blive et år, hvor Luft til Jord projektet vil fylde meget. I den forbindelse er det vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om der påføres skader på vores arealer, når de store biler og maskiner kører rundt i vores område. Vær opmærksom på det og underret gerne bestyrelsen, hvis der ses skader. Vi vil på årets Tour de Quinto bl.a. se på hvilke vejstrækninger der næste gang skal totalrenoveres. Hvis Luft til Jord projektet er færdiggjort, vil vi også se på om der er skader som skal oprettes efter dette arbejde.

Afslutning
Tak for samarbejdet med bestyrelsen i det forgangne år. Held og lykke til os alle sammen med Luft til Jord projektet.

Under debatten blev der udtrykt ønske om, at der i forbindelse med luft til jord projektet, kunne ske jordopfyld hos grundejere der havde sået græs. Formanden meddelte, at grundejeren selv skulle sige dette til entreprenøren.

Ad. 3 Regnskabsaflæggelse.
Kasseren gennemgik regnskabet, hvilket ikke resulterede i kommentarer. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4 Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5 Budgetforslag
Kassereren fremlagde budgettet for 2014, og det resulterer ikke i en kontingentstigning. Dette blev godkendt.

Ad. 6 Valg
Formand Henrik Møller Jakobsen blev genvalgt for to år. Bestyrelsesmedlemmerne Kim Paulsen og Helena Risager blev genvalgt for to år. Bestyrelsessuppleant Søren Eskildsen blev genvalgt for to år.

Revisor Kim Hviid Nielsen blev nyvalgt for to år. Revisorsuppleant Kaare Press – Kristensen blev nyvalgt for to år.

Ad. 7 Eventuelt.
Græs mellem kantsten og fortovsflise
I forbindelse med Dong Energys arbejde med Luft til Jord, var der en grundejer der forespurgte til, om der kunne blive sået græs mellem kantsten og fortovsflise de steder hvor der i dag var græs.

Der hvor Dong Energy graver mellem kantsten og fortovsflise vil der ved henvendelse til entreprenøren kunne blive sået græs, hvis den enkelte grundejer har et specielt ønske om det.

Der blev endvidere forespurgt til hvor lang tid arbejdet vil tage fra start til slut. I vinterperioden, hvor det først var planlagt til at blive udført, var Dong Energys vurdering ca. to måneder, så det er nok ca. den tid det vil tage.

Næste vejprojekt
På forespørgsel blev oplyst, at næste totalrenovering af et vejstræk formentlig vil blive i 2015, hvor der forventes at være økonomi til det.

Sonnerupvej som cykelrute
Der var en grundejer, som havde set i lokalplanen, at Sonnerupvej skulle være anført som cykelrute i Københavns Kommune. Et emne, som bestyrelsen vil undersøge nærmere med henblik på at få afdækket om det har betydning for Quinto mv.

Snerydning
Flere grundejere opfordrede til, at alle rydder sne som pligtig, på eget fortov og halvdelen af kørebanen ud for egen matrikel, også på hjørnegrunde. Enighed i dette og opfordringen hermed givet videre.

Formanden afsluttede generalforsamlingen
Formanden takkede for valget og ønskede de øvrige valgte tillykke. Tak til afgående revisor Vagn Kjeldsen.

Referent Knud Jensen